انواع سرویس

     اشتراک سه ساله

   اشتراک یک ساله

      اشتراک شش ماهه

 طرح طلایی

 280/000 تومان

 120/000 تومان

 80/000 تومان

 طرح نقره ای

 180/000 تومان

 80/000 تومان

 50/000 تومان

 طرح رایگان

————————- ————————-

 یک آگهی

 

کلیه مبالغ به حساب حمید خراسانی زاده نزد بانک مسکن به شماره کارت 6280231306397851 واریزگردیده و اصل فیش را از طریق شماره تلگرام به شماره 09372198934 ارسال فرمایید .