برچسب های پست به‌روزرسانی و تهیه نقشه‌های خام، بازاریابی و خط سیر در سطح استان , مناقصه به‌روزرسانی و تهیه نقشه‌های خام، بازاریابی و خط سیر در سطح استان’