برچسب های پست مناقصه به‌روزرسانی و تهیه نقشه‌های خام، بازاریابی و خط سیر در سطح استان’